आमचे प्रोजेक्टस्

Maitri_Park_13
मैत्री पार्क - १३
२,००,००० रू प्रती गुंठा

रांजणगाव एमआयडीसी, अष्टविनायक महामार्ग, शिरूर, पुणे.
१ ते ११ गुंठ्यांचे प्लॅाट्स
एकूण प्लॅाट्स: २४०

swami_samarth_park_10
श्री स्वामी समर्थ पार्क - १०
४०,००० रू प्रती गुंठा

मालठण फाट्या जवळ, राजगुरु नगर - शिरूर महामार्ग, शिरूर, पुणे.
१ ते ११ गुंठ्यांचे प्लॅाट्स
एकूण प्लॅाट्स: ३००

आमचे झालेले प्रोजेक्टस्

swami_samarth_park_1
श्री स्वामी समर्थ पार्क - १

( राजगुरु नगर - शिरूर महामार्ग, शिरूर, पुणे )

swami_samarth_park_2
श्री स्वामी समर्थ पार्क - २

(मालठण फाट्या जवळ, राजगुरु नगर - शिरूर महामार्ग, शिरूर, पुणे)

swami_samarth_park_3
श्री स्वामी समर्थ पार्क - ३

(आष्टापुर फाट्या जवळ, वाडेबोल्हाई, पुणे)

swami_samarth_park_4
श्री स्वामी समर्थ पार्क - ४

( कसारी जवळ, कोंढापुरी MIDC, शिरूर, पुणे)

swami_samarth_park_6
श्री स्वामी समर्थ पार्क - ६

(कान्हुर मेसाईलगत, मांदळेवी, पुणे)

swami_samarth_park_7
श्री स्वामी समर्थ पार्क - ७

(कान्हुर मेसाईलगत, ढगेवाडी, पुणे)

© 2019 . All rights reserved | Design by Collin IT Solution